Regulamin

Treść regulaminu:

 


 

1. Postanowienia ogólne.

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, rodzaje i zakres świadczonych usług oraz zasady korzystania i funkcjonowania Serwisu Oceninwestycje.pl oraz zasady na jakich użytkownicy mogą korzystać z Serwisu.
 2. Serwis dostępny za pośrednictwem sieci Internet i strony internetowej http://www.oceniwestycje.pl, jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.
 3. Serwis udostępniając swoje zasoby systemu teleinformatycznego umożliwia przechowywanie danych przez Użytkowników. Serwis nie jest inicjatorem przekazu danych ani nie wybiera odbiorcy przekazu danych, jak również nie wybiera ani nie modyfikuje informacji zawartych w przekazie.
 4. Serwis może świadczyć inne usługi z których rodzaje i warunki świadczenia (w tym ewentualna odpłatność) określane są w odrębnych regulaminach przedkładanych do akceptacji osobom chcącym skorzystać z tych usług.
 5. Postanowienia niniejszego Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Użytkownika, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Usługodawcy.
 6. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
 7. Usługodawca udostępnia Użytkownikowi Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie Usług. Użytkownik nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały udostępnione w wyżej opisany sposób. Usługodawca umożliwia Użytkownikowi bezpłatne pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie Regulaminu w każdym czasie.

 

 

2. Definicje.

Użyte w Regulaminie wyrazy, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób:

Serwis – serwis ramach którego Usługodawca świadczy Usługi, znajdujący się pod adresem http://www.oceniwestycje.pl.

Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników w oparciu o niniejszy Regulamin.

Specyfikacja usługi – charakterystyka i warunki oferowanej usługi płatnej, określone indywidualnie dla Użytkownika.

Użytkownik – każda osoba fizyczna, osoba prawna lub podmiot nieposiadający osobowości prawnej mający zdolność prawną, który korzysta z Usług świadczonych przez Serwis.

Gość – osoba odwiedzająca stronę Serwisu, uprawniona do korzystania z określonych funkcjonalności Serwisu.

Konto – panel zarządzania Usługami Serwisu, który zostaje przypisany do konkretnego Użytkownika po rejestracji w systemie, dostępny każdorazowo po zalogowaniu do systemu.

Regulamin – niniejszy dokument wydany na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, dostępny na stronie www.oceninwestycje.pl.

Dane Osobowe – zgromadzone w trakcie rejestracji w Serwisie informacje umożliwiające zidentyfikowanie danej osoby fizycznej, przetwarzane przez Serwis w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług, a także w innych celach pod warunkiem uzyskania odpowiednich zgód.

Login – unikalny adres poczty elektronicznej Użytkownika, który służy jego identyfikacji podczas rejestracji i logowania do Konta.

Hasło – unikalny kod składający się ze znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Użytkownika podczas rejestracji, który zabezpiecza dostęp do Konta.

Adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności adres poczty elektronicznej (adres e-mail).

Formularz rejestracyjny – formularz wypełniany przez Użytkownika przy rejestracji do Usług.

Informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania usług lub wizerunku przedsiębiorcy, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez danego przedsiębiorcę.

System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych
i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie
i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, w szczególności poczta elektroniczna.

Ciasteczka – krótkie pliki tekstowe, w których serwery Serwisu Usługodawcy zapisują informacje na dysku twardym komputera, z którego korzysta Użytkownik. Informacje zapisane w pliku „ciasteczek” serwer Serwisu Usługodawcy może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera, lecz mogą być one odczytane również przez inne serwery lub innych użytkowników Internetu.

Adres IP – indywidualny numer, który posiada każdy komputer podłączony do sieci komputerowej.

Konsument – osoba fizyczna, która zawiera lub na rzecz której została zawarta umowa o świadczenie usług, w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

 

3. Podstawowe funkcjonalności serwisu oceniwestycje.pl.

 1. Głównym celem działania Serwisu jest umożliwienie Użytkownikom wymiany informacji oraz dokonywania oceny i komentowania inwestycji budowlanych na terenie Polski.
 2. Użytkownik może redagować artykuły dotyczące inwestycji z poszanowaniem niniejszego regulaminu.
 3. Użytkownik może dokonać oceny poprzez moduł przypisany do każdej inwestycji.
 4. Użytkownik może komentować każdą z inwestycji przy czym komentarze nie mogą naruszać prawa oraz dobrych obyczajów i przyjętych norm prawnych.

 

 

 4. Zasady korzystania z Serwisu.

 1. Korzystanie z Serwisu odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 2. Wszelkie prawa własności intelektualnej do całości i dowolnej części Serwisu, w tym zawartych w nim materiałów i informacji, w szczególności tekstów, rozwiązań nawigacyjnych, wyboru i układu prezentowanych treści, logotypów słownych i graficznych, interaktywnych aplikacji, materiałów audiowizualnych, kompilacji materiałów, zdjęć, ankiet, formularzy, wzorców oraz opracowań, stanowią własność Serwisu, z wyłączeniem tych, które stanowią odrębną własność innych producentów, dystrybutorów i usługodawców, podlegają ochronie prawnej.
 3. To samo dotyczy wszelkich materiałów, które Serwis udostępnia Użytkownikom drogą elektroniczną, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej.
  Modyfikowanie, kopiowanie, dystrybucja, przekazywanie, wyświetlanie, przesyłanie, przedrukowywanie, sublicencjonowanie, tworzenie zbiorczych prac z materiałów, o których mowa powyżej, a także odsyłanie i sprzedaż tych materiałów nie jest dopuszczalne, chyba że na podstawie odpowiedniego upoważnienia udzielonego przez Usługodawcę.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych dotyczących oferowanych usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na urządzeniach Użytkowników plików „cookies” w celu ułatwienia nawigacji Użytkownikom oraz poprawnego działania Serwisu. Pliki „cookies”(„ciasteczka”) to krótkie pliki tekstowe zapisywane przez system teleinformatyczny Usługodawcy w systemie teleinformatycznym Użytkownika (tj. na dysku twardym w komputerach osób odwiedzających strony Serwisu) głównie w celu identyfikacji Użytkowników w Serwisie oraz zbieraniu ogólnych informacji o sposobie korzystania z Serwisu. Pliki „cookies” nie zawierają żadnych informacji powiązanych z danymi osobowymi. Użytkownik może w każdym momencie uniemożliwić zapisywanie plików „cookies” wykorzystując do tego celu ustawienia przeglądarki internetowej. Wyłączenie „cookies” nie powoduje niemożności korzystania z Serwisu, może jednak wywołać pewne utrudnienia w tym zakresie, a w niektórych przypadkach nawet uniemożliwić korzystania z określonych usług świadczonych w ramach Serwisu.
 6. Do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na korzystanie z zasobów Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.
 7. Serwis umożliwia zbieranie danych o aktywnościach Użytkowników na stronach Serwisu obcym systemom w celach statystycznych (Google Analytics, Gemius Traffic), reklamowych (np. Google AdSense) lub oferowania dodatkowych funkcjonalności (np. przycisk „Lubię to!” serwisu Facebook.com), jak również w celu prowadzenia kampanii reklamowej kierowanej na Użytkowników (kierowanie reklam na listy remarketingowe w programie Google Adwords).
 8. Wszelkie działania podejmowane przez Użytkowników w ramach Serwisu Oceninwestycje.pl, a także cel tych działań, powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w szczególności zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.
 9. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania, w tym za treści, jakie zamieszcza w Serwisie Oceninwestycje.pl.
  1. Treści tworzone przez Użytkownika powinny być zredagowane w czytelny sposób, nie mogą mieć charakteru reklamowego i nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów (w tym dobrych praktyk) oraz praw osób trzecich, w szczególności nie mogą zawierać:
 1. wypowiedzi naruszających zasady dobrego wychowania i netykiety,
 2. wypowiedzi wulgarnych lub obraźliwych, w tym dotyczących innych Użytkowników czy samej inwestycji
 3. treści propagujących przemoc, treści drastycznych, bądź nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii lub konfliktów między narodami,
 4. treści naruszających dobra osobiste (w szczególności wizerunku) lub prawa autorskie osób trzecich,
 5. treści o charakterze pornograficznym.
 • Niedozwolone jest zamieszczanie w Serwisie Oceninwestycje.pl linków do stron internetowych, na których zawarte są treści, o których mowa w punkcie 9.
 • Użytkownik poprzez umieszczenie danych, wizerunku, komentarzy lub innych treści w Serwisie wyraża zgodę na wykorzystywanie ich przez administratora na potrzeby prowadzenia Serwisu oraz przez innych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku przez czas nieokreślony.
 • Użytkownicy są zobowiązani do powstrzymania się od jakichkolwiek działań mających na celu manipulowanie treściami lub ocenami danych inwestycji oraz do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu i korzystanie z usług Serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników.
 • Użytkownik może zamieszczać jedynie zdjęcia do których publikacji posiada stosowne prawa. Użytkownik wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie jego własnego wizerunku, oraz innych zamieszczonych przez siebie zdjęć w Serwisie na zasadzie wskazanej w zdaniu uprzednim. Jeżeli zdjęcie przedstawia inną osobę, Użytkownik powinien otrzymać zgodę takiej osoby na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie jej wizerunku.
 • Użytkownik przez umieszczenie materiałów w Serwisie:
  1. wyraża zgodę na wykorzystanie tych materiałów przez innych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku,
  2. udziela Serwisowi prawa do nieodpłatnego korzystania i rozpowszechniania, a w szczególności prawa do kopiowania, publikowania, dystrybucji, modyfikacji, przekładu oraz wykorzystania w inny sposób, wyłącznie w ramach przestrzeni cyfrowej zgodnie z funkcjonalnością i charakterem Serwisu wszystkich dostarczonych materiałów, nawet po jego rezygnacji bądź usunięciu Konta Użytkownika z Serwisu, z wyjątkiem przypadków gdy postanowienia regulaminów poszczególnych usług stanowią inaczej.
 • Korzystanie z zasobów Serwisu może być dokonywane wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu w celu prowadzenia działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Usługodawcy.
 • Korzystanie z Usług oferowanych przez Serwis odbywa się w sposób zgodny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu, pozostałych regulaminów dotyczących poszczególnych usług Serwisu, które stanowią postanowienia szczególne w stosunku do niniejszego Regulaminu i stosuje się bezpośrednio oraz z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w szczególności osoba korzystająca z Usług Serwisu obowiązana jest do:
  1. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz korzystanie z usług Serwisu w sposób uciążliwy dla innych osób,
  2. przekazywania prawdziwych danych osobowych; niedopuszczalne jest tworzenie kont nieistniejących Użytkowników oraz przekazywanie danych osobowych innych osób jako własnych danych osobowych, korzystania z kont innych Użytkowników czy udostępniania własnych kont innym osobom,
  3. przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób,
  4. bieżącej aktualizacji swoich danych udostępnionych w ramach Serwisu, zapoznawania się ze zmianami niniejszego Regulaminu oraz innych regulaminów dotyczących poszczególnych usług Serwisu.
 • Niedopuszczalne są jakiekolwiek działania związane z wykorzystywaniem uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, informacji dotyczących innych podmiotów oraz działania polegające na wykorzystaniu jakiejkolwiek funkcji Serwisu do rozsyłania oraz umieszczania w Serwisie niezamówionej informacji handlowej (tzw. Spam).
 • Użytkownik zamieszcza treści na Forum na własną odpowiedzialność. Usługodawcy przysługuje prawo do usunięcia bądź moderacji treści, które uzna za bezprawne lub niezgodne z Regulaminem, a także prawo do blokowania uczestnictwa w Forum w stosunku do Użytkowników notorycznie naruszających postanowienia tego regulaminu.

 

 

5. Rola operatora serwisu.

 1. W ramach Serwisu Użytkownikom udostępnia się odpowiednie narzędzia i miejsce na stronach internetowych Serwisu w celu umożliwienia im korzystania z jego funkcjonalności.
 2. Autorzy serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za działania Użytkowników w ramach Serwisu, ani za treść wszelkich danych zamieszczanych przez Użytkowników w Serwisie.
 3. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane, o ile nie wie o bezprawnym charakterze tych danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych. W przypadku uniemożliwienia dostępu do danych z uwagi na uzyskaną wiarygodną wiadomość o ich bezprawnym charakterze Spółka zawiadomi Użytkownika.
 4. W uzasadnionych przypadkach Serwis może usunąć artykuł wraz ze wszystkimi komentarzami, jeżeli umieszczenie w Serwisie narusza postanowienia Regulaminu. Serwis nie ma jednak obowiązku weryfikacji Znalezisk lub komentarzy.
 5. W uzasadnionych przypadkach Serwis może usunąć lub w odpowiedni sposób zredagować treści umieszczane przez Użytkowników, jeżeli ich zamieszczenie w Serwisie narusza postanowienia Regulaminu. Administrator nie ma jednak obowiązku weryfikacji jakichkolwiek danych zamieszczanych przez Użytkowników w Serwisu.
 6. Spółka dokłada należytych starań w celu zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania Serwisu, jednakże zastrzega możliwość czasowego wstrzymania, w niezbędnym zakresie i w uzasadnionych przypadkach, pracy Serwisu ze względów technicznych lub przyczyn niezależnych.

 

 

6. Rozwiązanie umowy.

 1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną może być rozwiązana przez którąkolwiek ze stron.
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo rozwiązania umowy o świadczenie bezpłatnych usług drogą elektroniczną przez samodzielne usunięcie swojego Konta. Jeżeli korzystanie z usług nie wymaga utworzenia Konta, rozwiązanie umowy dokonywane jest przez zaprzestanie korzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę.
 3. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną,  w tym  usunąć Konto Użytkownika w następujących przypadkach:
  1. naruszenia przez Użytkownika istotnych postanowień Regulaminu,
  2. powzięcia przez Usługodawcę uzasadnionych, wiarygodnych informacji, że nazwa Konta jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy,
  3. umieszczania przez Użytkownika treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Usługodawca poinformuje o rozwiązaniu umowy w terminie 3 dni od rozwiązania.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Użytkownika, w tym usunięcia jego Konta, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu Konta wynikającym z naruszenia Regulaminu.

 

 

7. Odpowiedzialność Usługodawcy.

Z zastrzeżeniem przestrzegania art. 473 § 2 Kodeksu cywilnego oraz przepisów dot. konsumentów, w takim zakresie, w jakim jest to dopuszczalne w świetle obowiązujących przepisów prawnych, wyłącza się odpowiedzialność Usługodawcy za:

 1. wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim wskutek korzystania przez Użytkowników z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
 2. za treści i formę materiałów udostępnianych przez Użytkowników za pośrednictwem Usług, naruszające prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich,
 3. jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika lub inną osobę materiałów i informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, w tym także materiałów i informacji uzyskanych przez Użytkownika za pośrednictwem odpłatnych Usług oferowanych przez Serwis,
 4. sposób korzystania z materiałów zamieszczonych przez Użytkowników Serwisu w ramach Serwisu przez inne aniżeli Usługodawca podmioty,
 5. utratę przez Użytkownika danych spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy,
 6. niedostępność Serwisu z przyczyn leżących po stronie innych aniżeli Użytkownik podmiotów,
 7. przerwy w dostępie do Serwisu, w tym uniemożliwiające korzystanie z Usług, spowodowane koniecznością usunięcia awarii, testowaniem sprzętu i oprogramowania, koniecznością konserwacji,
 8. szkody poniesione przez Użytkowników Serwisu, spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem informacji,
 9. problemy techniczne związane z korzystaniem z Serwisu, powstałe z przyczyn niezależnych od Serwisu, w tym spowodowane działaniem siły wyższej czy nieprawidłowym działaniem sieci Internet.

 

8. Przetwarzanie danych osobowych.

 1. Administratorem Danych Osobowych jest serwis Oceninwestycje.pl który dokonuje przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Strona oceninwestycje.pl przetwarza Dane Osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług, archiwizacji, a także w innych celach pod warunkiem uzyskania odpowiednich zgód.
 3. Serwis Oceninwestycje.pl uprawniony jest do udostępniania Danych Osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 4. Użytkownik ma prawo wynikające z wyżej wymienionej ustawy wglądu do przetwarzanych Danych Osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z bazy kont.
 5. Serwis podejmuje szereg działań technicznych oraz organizacyjnych w celu zabezpieczenia Danych Osobowych Użytkowników.

 

 

9. Reklamacje.

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące świadczonych Usług, a także sposobu działania Serwisu należy zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej na adres kontakt@oceninwestycje.pl.

Zgłoszenie dokonywane jest przez dostępny na stronie Serwisu formularz zgłoszeniowy.

 1. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  1. oznaczenie podmiotu zgłaszającego reklamację (imię, nazwisko lub firma, adres zamieszkania lub siedziba, adres poczty elektronicznej),
  2. przedmiot reklamacji,
  3. okoliczności uzasadniające reklamację.
 2. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 21 dni od dnia ich otrzymania przez Serwis. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji, termin do rozpatrzenia reklamacji biegnie od dnia doręczenia, także za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, ostatniego wymaganego dokumentu lub udzielenia ostatniej wymaganej informacji.
 3. Serwis rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie Regulaminu.
 4. Decyzje Serwisu w przedmiocie reklamacji podejmowane będą przez Serwis w formie pisemnej, publikowanej na stronie internetowej.
 5. Prawo dochodzenia przed sądem powszechnym roszczeń wynikających ze świadczonych przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną przysługuje po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.

 

 

10. Zmiana regulaminu.

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany zasad i warunków korzystania z Usług Serwisu w trybie zmiany Regulaminu lub wprowadzenia nowego regulaminu, w szczególności w niżej opisanych przypadkach:
  1. zmiany przepisów dokonanych przez uprawnione organy państwa lub wydania orzeczeń mających lub mogących mieć wpływ na określone treścią umowy prawa i obowiązki stron lub takich, które wpływają albo mogą wpłynąć na sposób świadczenia Usługi bądź przepisów lub orzeczeń nakładających określone obowiązki lub udzielające określonych uprawnień stronom umowy albo nakładających określone obowiązki osobom trzecim albo przepisów podatkowych lub innych nakładających nowe podatki, opłaty albo zmieniających sposób ich spełnienia,
  2. zmiany warunków technicznych świadczenia Usług, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym,
  3. zmiany warunków świadczenia Usług przez inne podmioty,
  4. zmiany warunków korzystania z oprogramowania lub korzystania z urządzeń użytych do świadczenia Usług dokonanych przez producentów lub podmioty, którym przysługują prawa do oprogramowania lub prawa do urządzeń,
  5. wywołanych postępem technologicznym lub decyzją władz zmian w zakresie zasad komunikacji sieci Internet lub też zmiany zasad organizacyjnych sieci Internet,
  6. w wyniku zdarzeń zaistniałych na skutek działania siły wyższej,
  7. zmian organizacyjnych lub przekształceń prawnych Serwisu, w tym takich, których skutkiem nie jest następstwo prawne,
  8. zmiany podmiotu świadczącego inną usługę,
  9. zmian formalno-organizacyjnych po stronie Serwisu.
 2. O dokonanej zmianie albo o wprowadzeniu nowego regulaminu Usługodawca zawiadomi Użytkownika, przesyłając na wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej lub inny adres wskazany jako wyłączny adres do korespondencji treść regulaminu lub odnośnik do strony www zawierającej nowy regulamin lub wprowadzane zmiany. Zmiany zostaną oznaczone w jego treści w sposób niebudzący wątpliwości.
 3. Użytkownik może w formie pisemnej wyrazić brak akceptacji dla zmienionego Regulaminu, w tym także wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. Sprzeciw należy zgłosić w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia. Brak sprzeciwu w obowiązującym terminie jest tożsamy z akceptacją zmienionego Regulaminu. W razie wątpliwości poczytuje się, iż Użytkownik korzysta z Serwisu. Zawiadomienie o zmianie będzie zawierało informację o terminie zgłoszenia sprzeciwu oraz konsekwencjach braku jego złożenia.
 4. Nowy regulamin lub zmiana dotychczasowego regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od daty publikacji na stronie Serwisu.

 

11. Postanowienia końcowe.

 1. Prawa i obowiązki Usługodawcy określa wyłącznie niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw Konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa, które stosuje się w pierwszej kolejności, przed postanowieniami Regulaminu
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Użytkowników.
 4. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu stwierdzona orzeczeniem właściwego sądu, nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu.

Data publikacji Regulaminu na stronie Serwisu: 01.10.2014 r.

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI:

Ochrona danych osobowych

 1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do ochrony ich prywatności przez Usługodawcę.
 2. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie Usług przez Usługodawcę oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług, określonych Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną dostępnym na stronie oceninwestycje.pl/regulamin zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.).
 3. Usługodawca każdorazowo określa dane, które są niezbędne do świadczenia danej Usługi drogą elektroniczną.
 4. Usługodawca jest administratorem danych osobowych i odpowiada za ich zabezpieczenie zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu świadczenia Usług, o których mowa w Regulaminie. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest obowiązkowe zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) oraz niezbędne dla realizacji umowy.
 5. W przypadku Usług polegających na udostępnieniu danych osobowych Użytkownika potencjalnym pracodawcom, administratorem danych osobowych Użytkownika staje się równocześnie pracodawca, który we własnym zakresie odpowiada za ich przetwarzanie zgodnie z prawem.
 6. Usługodawca może wykorzystywać dane Użytkowników do celów przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowych pochodzących od Usługodawcy lub osób trzecich wyłącznie po wyrażeniu przez Użytkownika odrębnej zgody na takie wykorzystanie.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania pracodawców i innych osób trzecich  mające związek z treścią lub zakresem danych osobowych Użytkownika oraz za szkody powstałe w ich następstwie dla Użytkownika.

 

Cookies w Serwisie.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na urządzeniach Użytkowników plików „cookies” w celu ułatwienia nawigacji Użytkownikom oraz poprawnego działania Serwisu. Pliki „cookies”(„ciasteczka”) to krótkie pliki tekstowe zapisywane przez system teleinformatyczny Usługodawcy w systemie teleinformatycznym Użytkownika (tj. na dysku twardym w komputerach osób  odwiedzających strony Serwisu) głównie w celu identyfikacji Użytkowników w Serwisie oraz zbieraniu ogólnych informacji o sposobie korzystania z Serwisu. Pliki „cookies” nie zawierają żadnych informacji powiązanych z danymi osobowymi. Użytkownik może w każdym momencie uniemożliwić zapisywanie plików „cookies” wykorzystując do tego celu ustawienia przeglądarki internetowej. Wyłączenie „cookies” nie powoduje niemożności korzystania z Serwisu, może jednak wywołać pewne utrudnienia w tym zakresie, a w niektórych przypadkach nawet uniemożliwić korzystania z określonych usług świadczonych w ramach Serwisu.